Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้มอบหมายให้นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น ส.ท.ท. เข้าร่วมการประชุมคณะ(ส.ท.ท.) ได้มอบหมายให้นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบีย
27 ธันวาคม 2560 |

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ได้มอบหมายให้นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น ส.ท.ท. เข้าร่วมการประชุมคณะ
อนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่
3/2560 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีศาสตราจารย์นันทวัฒน์
บรมานันท์ เป็นประธานการประชุม

สรุปผลการประชุม
1. รับทราบคำสั่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งนายมานะ บุญยะโภคา (ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น ส.ท.ท.) เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
2. มีมติยืนยันในหลักการเดิมของ ร่างพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. มีมติให้คณะอนุกรรมการดำเนินการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติยาสูบ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป