Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2561 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ในนามนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร บรรยายและตอบข้อหารือ ในหัวข้อ " เตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น และการดำเนินงานของสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย " ในการประชุม คณะกรรมการและที่ปร
8 มกราคม 2561 |

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2561
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ในนามนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร บรรยายและตอบข้อหารือ ในหัวข้อ " เตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น และการดำเนินงานของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย " ในการประชุม คณะกรรมการและที่ปรึกษาสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ (17 จังหวัด)
และประชุมวิชาการ สันนิบาตเทศบาล ภาคเหนือ ครั้งที่1/2561 พร้อมร่วมบันทึกภาพกับ นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่