Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายคุณาณัฐศ์ เจริญเชื้อชนะ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพลู ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ส.ท.ท. เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและกำกับทิศทางการควบคุมป้อง
15 มกราคม 2561 | 2018-01-15 16:07:32

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
มอบหมายให้นายคุณาณัฐศ์ เจริญเชื้อชนะ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพลู ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ส.ท.ท. เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและกำกับทิศทางการควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในระบบหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการอาคารบี ถนน
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สรุปผลการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้
1. การรายงานผลการดำเนินงาน โครงการการพัฒนาระบบบริการการจัดการปัญหาโรคเรื้อรัง (DM/HT)
โดยใช้กลไกการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ/พื้นที่ และข้อเสนอแนะ
2. การรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ NCD Clinic Plus
ตามแนวทาง Chronic care model และข้อเสนอแนะ
3. การรายงานความคืบหน้า โครงการ SIP Model ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1