Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อย
17 มกราคม 2561 |

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธีบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดย
ฃดร.อำไพ หรคุณารักษ์ ผู้นำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในงานแถลงข่าวและงานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์ของงาน ดังนี้
เพื่อส่งเสริมให้เกิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Sustainable Delopment Goals : SDGs)
จึงกำหนดวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
4 องค์ประกอบ ได้แต่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี พร้อม
ทั้งกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเมืองสิ่งแดวล้อมยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยให้ได้ภายในปี 2563
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560