Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 9:00-15:00 น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมรับฟังความ คิดเห็นต่อร่างคู่
31 มกราคม 2561 | 2018-01-31 10:11:21

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 9:00-15:00 น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างคู่มือและร่างข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโชยน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ "วิศวกร"

การรับฟังความคิดเห็น มีประเด็นดังนี้
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา4 ดังนั้น "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ "วิศวกร" ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแล้วจะต้องปฎิบัติตามจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบที่ออก
มาใช้บังคับอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม
2.เพื่อกำหนดแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพ "วิศวกร" เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประ
โชยน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้อิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจมี ดังนี้
1.การรับผลประโยชน์ต่างๆ
2.การทำธุรกิจกับตนเองหรือคู่สัญญา
3.การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ
4.การทำงานพิเศษ
5.การรู้ข้อมูลภายในและนำข้อมูลมาใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์
6.การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
7.การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์
8.การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง
9.การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น