Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ์ วชิระเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้่งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมคณะ รัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนีย
5 กุมภาพันธ์ 2561 |

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล
นายประเสริฐ์ วชิระเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้่งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมคณะ
รัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ประมาณ 60 ท่าน ซึ่งมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. กาารของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2. การถ่ายโอนภารกิจสภาเด็กและเยาวชนในพื้่นที่จังหวัดนำร่อง
3. ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559
4. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐูธรรม
นูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก