Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น ส.ท.ท. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2/2561
14 กุมภาพันธ์ 2561 |

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
มอบหมายให้นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น ส.ท.ท. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
ด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมประยูร ภมามนตรี ชั้น 3 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล

1. แนวทางการแก้ไขปัญหาประเด็นภารกิจที่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายในการจัดบริหารสาธารณะของ อปท.
1.1 เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ประชุมมีมติ
- ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดทำแผนการจัดอบรมให้ความรู้แก่ อปท. โดยมีกำหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ
- ให้ สคบ. กำหนดแนวทางการทำงานของ อปท. กรณีหากเกินศักยภาพของ อปท. ให้ สคบ.ระดับจังหวัด
ดำเนินการ
1.2 เรื่องการดูแลโบราณสถาน
ที่ประชุมมีมติ
- ให้กรมศิลปากรทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานโดยแบ่งระดับโบราณสถานให้ชัดเจนว่าโบราณสถานใด
เป็นระดับท้องถิ่น
2. โครงการติดตาผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของ อปท ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่ประชุมมีมติ - เห็นชอบในหลักการดำเนินการติดตามและประเมินผล จาก 4 ภารกิจ ในพื้นที่ อปท. จำนวน 15 จังหวัด
45 อปท. โดยให้ระบุจังหวัดในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน