Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่
23 กุมภาพันธ์ 2561 |

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ 1/2561 เวลา 9:30 - 12:00 น.
ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. แนวทางขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน
2. เกณฑ์และตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อเกณฑ์ชี้วัด และให้ฝ่ายเลขานุการ ร่วบรวมข้อเสนอแนะในที่ประชุม แล้วสรุปเป็นประเด็นเพื่อ
นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป