Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2561
27 กุมภาพันธ์ 2561 |

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในที่ประชุม และมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ,นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ,พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมด้วย ซึ่งที่ประชุมมีผู้เข้าร่วมการประชุมโดยประมาณ 120

ที่ประชุมได้มีการพิจารณา ดังนี้
1. การดำเนินงานพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) 6 คณะ
2. ผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
3. แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564
4. แผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. แผนพัฒนาภาคและกรอบแผนงานโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค ปี พ.ศ. 2560 – 2564
6. แผนปฏิบัติการภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562