Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561
5 มีนาคม 2561 |

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายวิษณุ เครืองาน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ที่ประชุมได้มีการพิจารณา ดังนี้
1. การมอบหมายและมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามกฎหมายการเดินเรือนในน่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ขอรับการพิจารณาส่งเสริมผลักดันต่อยอดนวัตกรรมสนับสนุนงบประมาณโครงการสร่างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse – Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ณ เทศาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาประเด็นภารกิจที่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น