Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2561
8 มีนาคม 2561 |

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีผู้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ โดยประมาณ 90 ท่าน โดยมี นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้
1. กรอบแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
2. พิจารณาชุมชนต้นแบบ ที่จะดำเนินโครงการ รวม 76 แห่ง 76 จังหวัด
3. รูปแบบการดำเนินงานของชุมชนต้นแบบทั้ง 76 แห่ง
4. การสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน
5. การสร้างการรับรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการดำเนินโครงการ