Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายสกล เหลืองไพฑูรย์ รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับด้านวิชาการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่
22 มีนาคม 2561 |

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายสกล เหลืองไพฑูรย์ รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับด้านวิชาการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อเวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในที่ประชุม

สาระสำคัญการประชุมมีดังนี้
ที่ประชุมได้นำเสนอข้อกำหนด (TOR) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมาย ที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อปท. ให้ดำเนินการด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 โดยมีข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดที่สำคัญ สำหรับนำไปจัดทำรูปแบบและแนวทางด้านการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกเทศบาลที่ผ่านการเข้ารอบเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นเทศบาลนำร่อง จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1. ทต.หนองบัวใต้ จ.ตาก 2. ทต.บางเหรียง จ.สงขลา 3. ทต.กุฎโง้ง จ.ชลบุรี 4. ทม.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอให้ นักวิจัยคัดเลือกเทศบาลจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเทศบาลอยู่เป็นจำนวนมาก เห็นควรเพิ่มเทศบาลจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการอีก 1 แห่ง