Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสุทธิชัย เหรียญอารีย์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกปีบ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก นายวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายศุภสัณ
4 เมษายน 2561 |

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสุทธิชัย เหรียญอารีย์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกปีบ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก
นายวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ นายคุณาณัฐศ์ เจริญเชื้อชนะ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพลู ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ส.ท.ท. และ นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน ผู้แทนเทศบาล เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาการทำงานของเทศบาลต่อแนวทางการดำเนินการและหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อหาข้อยุติในการแก้ปัญหาร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคำนึงชาญเลขา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจแผ่นดิน เป็นประธานในที่ประชุม

โดยสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
1.อำนาจหน้าที่ในการจัดทำโครงการต่างๆจะต้องคำนึงถึงว่ากฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจัดตั้งฯ ,พ.ร.บ.แผน หรือมีกฎหมายอื่นให้หน้าที่และอำนาจในการจัดทำหรือไม่
2.ในการจัดทำงบประมาณ ใช้แผนพัฒนาของ อปท.เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณ โดยจะต้องมีที่มาและรายละเอียดของแผนงานอย่างชัดเจน และกิจกรรมต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือเวียน
4.การใช้ดุลยพินิจ ต้องชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีส่วนได้เสีย ใช้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสมประหยัด
5.ประชาชนในพื้นที่ต้องได้รับผลประโยชน์โดยรวม และต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ขัดกัน ต้องไม่ใช้เรื่องปัจเจก หรือความเชื่อ หรือการทำบุญเพื่อตนเอง
6.ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย จัดทำเอกสารให้ถูกต้อง และต้องมีเอกสารหรือหลักฐานไว้ประกอบการจี้แจงหรือตรวจสอบ รวมถึงต้องมีการประเมินผลโครงการด้วย