Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ : เทศบาล 4.0 โดยมี นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมส
18 เมษายน 2561 |

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น.
นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ : เทศบาล 4.0 โดยมี นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายภาครัฐกับการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

สาระสำคัญการประชุมมี ดังนี้
1. การบรรยายเรื่อง "นโยบายภาครัฐกับการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
2. การบรรยายเรื่อง "การจัดบริการสาธารณะสุขของ อปท. ยุคสังคมผู้สูงอายุ" โดยผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ
3. การบรรยายเรื่อง "การบริหารองค์กรในยุค 4.0"