Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูล และข้อเสนอแนะต่อกรมการขนส่งทางบก
7 พฤษภาคม 2561 |

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูล และข้อเสนอแนะต่อกรมการขนส่งทางบก ณ ห้องประชุม 8011 ชั้น 8 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โดยสาระสำคัญการประชุมมี ดังนี้
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธะกิจ และยุทธศาสตร์ กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2564
1.วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย
2.ค่านิยม พันธะกิจ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมพัฒนาระบบควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
3.ยุทธศาสตร์
3.1 พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพ และมีสำนึกรับผิดชอบ
3.2 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 พัฒนาส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.4 พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ