Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่
10 พฤษภาคม 2561 |

ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 18-5/2561 เวลา 09.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา อาคาร 1 ชั้น 4 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีเสริมเกียรติ วรดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข เป็นประธาน
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
ให้ความเห็นชอบร่างประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมได้โดยแจ้งให้กรมอนามัยทราบเท่านั้น