Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นประกอบการจัดทำกรอบแน
28 พฤษภาคม 2561 |

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นประกอบการจัดทำกรอบแนวทางการยกระดับขีดความสามารถ และแนวคิดการจัดทำเครื่องมือ กลไก ข้อกำหนด/มาตรการเศรษฐศาสตร์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง ณ ห้องประชุมประกายเพชร ชั้น2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี ถนนพญาไท กทม.
สาระสำคัญการประชุมมี ดังนี้
1. การจัดการน้ำสะอาดหรือพัฒนา น้ำสำหรับการอุปโภคให้เพียงพอ
2. การจัดการพลังงาน การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่ประชาชน
3. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง
4. พื้นที่สีเขียว พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพันธุ์พืชบนดินที่ซึมน้ำได้หรืออาจมีสิ่งก่อสร้างอยู่ด้วย
5. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในเมือง ความสมดุลของระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของชุมชน