Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.3. น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนัก
28 พฤษภาคม 2561 |

ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.3. น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้อง BB 206 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานในที่ประชุม

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลแทนการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง โดยให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
2. เห็นชอบให้คงหลักการการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 41 รายการ ให้สามารถเบิกจ่ายในระบบจ่ายโดยตรงได้ แต่มอบให้ฝ่ายเลขาฯ ไปพิจารณาแนวทางการออกประกาศหรือระเบียบรองรับการดำเนินการดังกล่าว เพื่อมิให้ขัดกับระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง