Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ
28 พฤษภาคม 2561 | 2018-05-28 16:00:43

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 215 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 โดยนายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ประธณะคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม

สาระสำคัญการประชุมมี ดังนี้
1 ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชี้แจงปัญหาการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถูกทักท้วง เช่น เอาเงินไปใช้ในโครงการพาผู้พิการไปทัศนศึกษา
2 ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชี้แจงว่าเมื่อหน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีความเสี่ยง ส.ต.ง.ก็จะเสนอให้แก้ไข ปัจจุบันมีคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดยหาแนวทางร่วมกับมหาดไทย ออกแนวทางการทำงานของอปท.
กรณีที่ท้องถิ่นขออนุมัติ ทำโครงการและมีการขอเปลี่ยนแปลง เป็นเหตุให้ต้องทักท้วง วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ไม่ระบุเรื่อง อะไร เท่าไหร่ คือปัญหาโครงการไม่ชัดเจน
3 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอให้กระทรวงมหาดไทย เร่งแก้ไขระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ให้ตั้งงบประมาณ ตั้งกองทุนหรือสนับสนุนกองทุนได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้
4 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าได้เสนอร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. ... ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณา จากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของกระทรวง