Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบวินัยการก่อหนี้และการกำกับดูแลการกู้เงินขององค์กรปกคร
1 มิถุนายน 2561 |

เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2561
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบวินัยการก่อหนี้และการกำกับดูแลการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อ เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประธานในการเปิดโครงการ

สาระสำคัญของโครงการดังกล่าว มีดังนี้
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบวินัยการก่อหนี้และการกำกับดูแลการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความรู้ในหัวข้อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ,ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความเสี่ยงทางการคลังและการบริหารจัดการความเสี่ยง