Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 นายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน นายกเทศมนตรีตำบลไทรน้อย ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 2/2561
4 มิถุนายน 2561 |

ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561
นายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน นายกเทศมนตรีตำบลไทรน้อย ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องนิวพอร์ท แกรนด์ บอลรูม โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ได้เชิญ นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และบรรยายสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา

สาระสำคัญการประชุมมี ดังนี้
1. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "รายได้ของเทศบาลจากภาษีล้อเลื่อน" โดย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ดำเนินการเรียกร้องให้จัดสรรภาษีล้อเลื่อนให้กับเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบบำรุงรักษาถนนทางเดินเท้า ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเกิดความปลอดภัยกับประชาชน รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ในแนวเขตถนน
2. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "โครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและการเกษตรตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" โดยคุณฐกร ค้าขายกิจธวัช
3. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน" โดย ผู้จัดการสวนอิสรีย์