Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ เป็นประธานในงานประชุมวิชาการ และการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 6/2561
13 มิถุนายน 2561 |

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ เป็นประธานในงานประชุมวิชาการ และการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
สาระการประชุมมีดังนี้
1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล" โดย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2
2. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยนายมานะ บุญโภคา อดีตผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ที่ประชุมรับฟังสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 5/2561
4. ที่ประชุมรับฟังสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) ครั้งที่ 1/2561