Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 - 13.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันก
13 มิถุนายน 2561 |

ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 - 13.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (City RTI) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจาณาดังนี้

1. ได้พิจารณารายงานการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเมืองใหญ่ (City RTI) จากเทศบาลต่างๆ จำนวน 7 เทศบาล ดังนี้
1. เทศบาลนครเชียงใหม่
2. เทศบาลนครเชียงใหม่
3. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
4. เทศบาลนครนครราชสีมา
5. เทศบาลนครขอนแก่น
6. เทศบาลนครอุบลราชธานี
7. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

2. ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ร่างข้อเสนอแผนการขับเคลื่อนหน้าการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (City RTI) ปีงบประมาณ 2561 – 2563 และให้ฝ่ายเลขาไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์