Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดทำร่างข้อเสน
13 มิถุนายน 2561 |

ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็น "การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : เขตเมือง" ณ ห้องประชุมสุชน 2 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ผศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม

มติที่ประชุม

1. มอบให้คณะทำงานไปจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็น "การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: เขตเมือง"
(1.1) กำหนดขอบเขตให้ชี้ประเด็นเจาะจงเด่นชัด
(1.2) กำหนดคำว่า "Pubic space" ให้ชัดเจน
(1.3) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน

2. ให้ความเห็นชอบ คำสั่งคณะอนุกรรมการวิชาการภายใต้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2562