Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสานใจ สานพลัง ภาคีสนับสนุนปฏิรูปชุมชน
13 มิถุนายน 2561 |

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสานใจ สานพลัง ภาคีสนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2/2561 ว่าด้วยเรื่อง "ชุมชนเข้มแข็งกับการรองรับสังคมสูงวัย" ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม

สาระสำคัญมีดังนี้
1. ศ.นพ.ประเวศ วะสี มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 การขับเคลื่อนเชิงนโยบายรองรับชุมชนเข้มแข็งกับการรองรับสังคมสูงวัยจะต้องใช้หลักการ RCN คือ Research Communication Network การค้นคว้าหาข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่าย
1.2 ช่างชุมชน เป็นการรวมตัวของเครือข่ายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านช่าง เป็นจิตอาสาสมัครมีการขยายเครือข่ายทั่วประเทศไทย เช่น การควบคุมการใช้วัตถุดิบ การเบิกจ่าย การวางแผน การตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนและเป็นการบูรณาการรองรับผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
2. ศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (อดีตสมาชิกวุฒิสภา) มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
"สังคมสูงวัย" กับ "ผู้สูงอายุ" มีความหมายที่แตกต่างกัน จะต้องมีการวางแผนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและการออมเงินเพื่อรองรับตั้งแต่วัยทำงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้สังคมสูงวัยมีสุขภาพที่ดี พบว่าในระยะ 10 ปีสุดท้ายของผู้สูงอายุเริ่มเข้าสู่คนพิการ ในอนาคตจะทำอย่างไรเมื่อผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล เช่น จะต้องขยายโรงพยาบาลหรือไม่? ชุมชนในเขตเมืองไม่มีชุมชนผู้สูงอายุ อาจจะต้องมีการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเต้นรำ การออกกำลังกาย การทำบุญร่วมกัน เป็นต้น
ต่อไปในอนาคตจะต้องมองผู้สูงวัยเพราะจะต้องเป็นผู้ชรา