Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 14.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายคุณาณัฐศ์ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) กฎ
25 มิถุนายน 2561 |

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 14.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายคุณาณัฐศ์ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) กฎกระทรวง "กิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ" ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมี นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในที่ประชุม

สาระสำคัญการสัมมนามีดังนี้
ที่ประชุมได้มีการพิจารณา (ร่าง) กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 รวม 3 เรื่อง
1. กำหนดกิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
2. กำหนดมาตรฐานด้านสานที่ประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ
3. กำหนดมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยด้านสถานที่ประกอบการเพื่อสุขภาพ
ที่ประชุมมีมติ ให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ประกาศก่อนนำเสนอ ครม. ต่อไป