Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสรรพกำลังความร่วมมือระหว่าง
2 กรกฎาคม 2561 |

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสรรพกำลังความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการบูรณาการจัดสวัสดิการการคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยภาคีเครือข่าย 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาควิชาการ ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม เครือข่ายเด็กและเยาวชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

สาระสำคัญการประชุมมี ดังนี้
การประชุมได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้อยู่กลุ่มของภาคสังคม ในเรื่อง แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – 2564 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต จริยธรรมการทำงาน สำหรับเด็กและเยาวชน
2. ส่งเสริมให้มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการเรียนรู้
3. สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
4. ภาครัฐปรับบทบาทการทำงานให้เป็นผู้สนับสนุนภาคสังคมและชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ
5. ปรับปรุงพัฒนาระเบียบกฎหมายให้เอื้อต่อการทำงานตอบสนองต่อปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น Change agent ในการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเด็กและเยาวชน