Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น เป็นผู้แทนเข้ารับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2 กรกฎาคม 2561 |

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น เป็นผู้แทนเข้ารับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2565 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉิน และเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธาน

ที่ประชุมได้มีการพิจารณา ร่าง แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2565 ดังนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉินในระดับจังหวัด โดยให้มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
2. กำหนดมาตรการทางกฎหมาย มาตรการสนับสนุนทางการเงิน และสนับสนุนระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เป็นภารกิจบริการสาธารณะที่ต้องให้บริการแก่ประชาชน

วันอังคารที่ 26มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายคุณาณัฐศ์ เจริญเชื้อชนะ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพลู ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ส.ท.ท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบท้องถิ่นไทยสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สรุปผลการประชุม
ที่ประชุมมีการเสวนานำเสนอผลงานและความสำเร็จในการจัดการศึกษา โดยการเรียนรู้เทคนิค กระบวนการ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน และปัจจัยความสำเร็จ เพื่อต่อยอดการพัฒนาการจัดการศึกษาของ อปท. โดยทาง สถ. จะได้จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ อปท. ใก้มีคุณภาพประสิทธิภาพ