Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุแนวใหม่ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบ
2 กรกฎาคม 2561 |

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุแนวใหม่ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสิ้นค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคน์) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ได้มีการให้ความรู้แก้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแนวทางการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามกฎหมายใหม่ พ.ศ. 2561 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการเงินและบัญชี และการดำเนินโครงการ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
3. การบรรยาย หัวข้อ "กลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแบะการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากรมบัญชีกลาง
4. การบรรยาย หัวข้อ "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมบัญชีกลาง
5. การบรรยาย หัวข้อ "สารพันปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง
6. การบรรยาย หัวข้อ "ทางออกหรือแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมบัญชีกลาง