Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
5 กรกฎาคม 2561 |

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และหนี้สิน โดยมี นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในที่ประชุม

สาระสำคัญการประชุมมี ดังนี้
1. แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
2. ร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดลักษณะของผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยาอันถือว่าเป็นคู่สมรสตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
3. ร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. ....
4. ร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ต้องเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. ....