Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายคุณาณัฐศ์ เจริญเชื้อชนะ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพลู ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรร
16 กรกฎาคม 2561 |

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายคุณาณัฐศ์ เจริญเชื้อชนะ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพลู ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกำจัดมาลาเรียแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ประชุมได้มีการพิจารณา ดังนี้
1. รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัยมาลาเรีย
2. รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับและประเมินผล
3. ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ตามนโยบายการดำเนินการโครงการกำจัดมาลาเรีย ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการหยุดการแพร่เชื้อในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 35 จังหวัด โดยแบ่งเป็นจังหวัดปลอดมาลาเรีย จำนวน 27 จังหวัด และจังหวัดรับรองปลอดมาลาเรียน 8 จังหวัด
4. แผนการปฏิบัติการกำจัดโรคไข้มาลาเรียของหน่วยงานเครือข่าย
5. แผนปฏิบัติการและงบประมาณการกำจัดโรคไข้มาลาเรียน ปี 2563 – 2564
6. แนวทางการกำจัดโรคไข้มาลาเรียในจังหวัดไข้สูง