Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 7/2561
16 กรกฎาคม 2561 |

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.

สาระการประชุม มีดังนี้
1. การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "การเลือกตั้งท้องถิ่น" โดย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
2. การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบวินัยการก่อหนี้และการกำกับดูแลการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยนายมานะ บุญยะโภคา อดีตผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับเทศบาลเข้าเป็นสมาชิก ส.ท.ท. จำนวน 3 แห่ง คือ
1. เทศบาลตำบลนาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
2. เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
3. เทศบาลตำบลแม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4. นำเสนอผลการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561
5. นำเสนอผลการประชุมคณะอนุกรรมการด่านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 6/2561
6. แจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น