Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายคุณาณัฐศ์ เจริญเชื้อชนะ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพลู ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมก
17 กรกฎาคม 2561 |

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายคุณาณัฐศ์ เจริญเชื้อชนะ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพลู ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน และติดตามสมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน

มติที่ประชุมมีดังนี้
1. การจัดลำดับความสำคัญสมติสมัชชาฯ และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานจามมติสมัชชาฯ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.)
เห็นชอบ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาการจัดลำดับความสำคัญมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ เพื่อขับเคลื่อนแบบเร่งด่วนเสนอ คมส. พิจารณาต่อไป
2.การเตรียมการนำเสนอการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
เห็นชอบ ให้กำหนดมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ นำเสนอห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายสาธารณะ ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ