Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 108 (อรรถไกวัลวที) อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
31 กรกฎาคม 2561 |

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 108 (อรรถไกวัลวที) อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมได้มีการพิจารณา ดังนี้
1. รับทราบผลการหารือกับผู้แทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
2. รับทราบร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ... ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
3. พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... เรื่องค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตามแผนปฏิรูปประเทศ
4. พิจารณาขอทบทวนแก้ไขร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...