Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และ นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นากเทศมนตรีตำบลวัดเพลง ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ส.ท.ท. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการ
20 สิงหาคม 2561 |

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และ นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นากเทศมนตรีตำบลวัดเพลง ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ส.ท.ท. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม

สาระสำคัญการประชุมมี ดังนี้
1. ที่ประชุมรับทราบ การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2. ที่ประชุมรับทราบ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และคำสั่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ที่ประชุมได้มีการพิจารณา การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2)
4. ที่ประชุมได้มีการพิจารณา แนวทางการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2