Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับด้านวิชาการโครงการเสริมสร้างศักยภาพของ
22 สิงหาคม 2561 |

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับด้านวิชาการโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาระสำคัญการประชุมมี ดังนี้
ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบโดยให้ออกไปจัดประชุมให้ความรู้แก่เทศบาล ใน 3 เรื่อง
1.ส่งเสริมการบริโภคแบบพอเพียง
2.ส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการของท้องถิ่น
3.ส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เทศบาลดำเนินการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องเรื่องดังกล่าวกำหนดดำเนินการ ในปี 2561