Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา รองเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการติดตามและป
22 สิงหาคม 2561 |

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา รองเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ ณ ห้องการ์เด้นท์ 4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มอบหมายโดยกรมควบคุมมลพิษ

ที่ประชุมได้มีการให้ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ
2. การประเมินขอบเขตพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
3. ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเขตควบคุมมลพิษ
4. (ร่าง) หลักเกณฑ์ประกาศและยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ
5. ขั้นตอนการประกาศและยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ