Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชม โครงการวิจัย "การประหยัดจากขนาดและศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ศาสตราจา
28 สิงหาคม 2561 |

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชม โครงการวิจัย "การประหยัดจากขนาดและศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

สรุปสาระสำคัญดังนี้
1. เพื่อนำผลการวิจัย หัวข้อ "การประหยัดจากขนาด และศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมานำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. อภิปรายความเป็นไปได้จากการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็กซึ่งเป็นนโยบายที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้การสนับสนุนและ ประสบการณ์การควบรวมที่ผ่านมา
3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทัศนะของคนทำงานท้องถิ่น