Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
28 สิงหาคม 2561 |

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมได้มีแจ้งรายละเอียด และได้มีการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ที่ประชุมได้รับทราบพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561
2. ที่ประชุมได้มีการรับทราบสถานการณ์กีฬา
3. ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
4. ที่ประชุมได้มีการพิจารณาปรับปรุง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาของชาติ