Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น ส.ท.ท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่อง
31 สิงหาคม 2561 |

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น ส.ท.ท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำบัญชี 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก

ที่ประชุมได้พิจารณาดังนี้
กำหนดนโยบาย และกรอบการสนับสนุนโครงการที่ชัดเจน สำหรับบัญชี 2562
สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติได้จริง และเกิดผลลัพธ์จริง เข้าไปมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพมากขึ้น
กรอบนโยบายการสนับสนุน แก่
- โครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด
- โครงการเพื่อการท่องเที่ยวปลอดมลพิษ
- โครงการรณรงค์ส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวให้มีความสะอาด สะดวกปลอดภัย และได้อัตลักษณ์