Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ตามที่ นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา รองเลขาธิการ ส.ท.ท. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 9/2561
5 ตุลาคม 2561 |

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.
ตามที่ นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา รองเลขาธิการ ส.ท.ท. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
สรุปสาระสำคัญมี ดังนี้
1. การดำเนินการในกรณีนมเสียของ 2 ผู้ประกอบการนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กรณีนมเสียโรงเรียนอนุบาลวรพิม แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
2. อ.ส.ค. ในฐานะฝ่ายเลขานุการยังไม่สามารถดำเนินการลงโทษตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนได้ เนื่องจากผลวิเคราะห์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ไม่พบลักษณะของเนื้อนมที่ผิดปกติ
3. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กรณีกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนปัญหาวิกฤตจากการใช้ถุงพลาสติก กรุงเทพมหานครจะซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ในภาคเรียนที่ 2/2561 ที่ประชุมทราบ