Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายสกล เหลืองไพฑูรย์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ รองเลขาธิการฯ ส.ท.ท. และคณะ ได้เข้าพบ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิปิด
5 ตุลาคม 2561 |

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.
นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายสกล เหลืองไพฑูรย์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ รองเลขาธิการฯ ส.ท.ท. และคณะ ได้เข้าพบ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ณ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 26 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงการในที่น่าสนใจ 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบปิดทองหลังพระสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. โครงการ การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุเรียนคุณภาพ)