Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.15 น. นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายบุญช่วย วงศ์สิทธิการ รองเลขาธิการ ส.ท.ท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ณ สำนักงานกองทุนสนับสน
9 ตุลาคม 2561 |

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.15 น.
นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายบุญช่วย วงศ์สิทธิการ รองเลขาธิการ ส.ท.ท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุม

สาระสำคัญการประชุมมี ดังนี้
1. นักวิจัยได้นำเสนอผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง "การศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง โดยการบวนการมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เมืองชายแดง" โดย นางสาวสุดารัตน์ อุทธารัตน์
2. นักวิจัยได้นำเสนอผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและอันดับของหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดย ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ