Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา 10.๐๐ น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ส.ท.ท. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประช
2 มีนาคม 2560 | 2017-03-02 11:00:57

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา 10.๐๐ น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ส.ท.ท. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม คณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคาร สลค. ทำเนียบรัฐบาล
ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
ที่ประชุมมีมติ
- ประเด็นเรื่องการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ท้องถิ่น เตรียมข้อมูลไว้เสนอโอกาสต่อไป หรือควรแบ่งจากภาษีประเภทอื่นแทน
- ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้แก้ไขปรับปรุง รวม 6 มาตรา
- ให้ฝ่ายเลขนุการนำร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....เสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พิจารณา