Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 9:00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ รองประธานคณะกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุนการพัฒนาร่างแผนบูรณาการเครือข่ายเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
9 มีนาคม 2560 |

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 9:00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ รองประธานคณะกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุนการพัฒนาร่างแผนบูรณาการเครือข่ายเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาระสำคัญ
โครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองและชุมชนภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวสำหรับเมืองและชุมชนในประเทศไทยและผลักดันการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติพร้อมทั้งบูรณาการเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
2.เพื่อดำเนินการงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
3.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขีย