Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
พุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเทศ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการ เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2
9 มีนาคม 2560 |

พุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเทศ เข้า
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการ เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 โดยมี ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)ทำเนียบรัฐบาล