Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 10:30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมประธานสันนิบาตเทศบาลภาค ประธานคณะกรรมาธิการด้านต่างๆ และที่ปรึกษานายก ส.ท.ท.
22 มีนาคม 2560 |

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 10:30 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมประธานสันนิบาตเทศบาลภาค ประธานคณะกรรมาธิการด้านต่างๆ และที่ปรึกษานายก ส.ท.ท. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย