เทศบาลตำบลร่องคำ
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลร่องคำ > วิสัยทัศน์และนโยบาย  

วิสัยทัศน์และนโยบาย

รายการ
ประกวดจัดซื้อ จัดจ้าง
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 53
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เอกสาร
เรื่องเล่าสู่ความสำเร็จ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns

วิสัยทัศน์และนโยบาย

                                                            วิสัยทัศน์

    พัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  รุ่งเรืองประเพณีวัฒนธรรม

     การศึกษา  กีฬา  ธรรมชาติอนุรักษ์

     ฟูมฟัก  พอเพียง  เศรษฐกิจ  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

                                                             นโยบาย

                   นโยบาบนี้เป็นนโยบายที่กำหนดจากปัญหาพื้นฐานของเทศบาลตำบลร่องคำ  โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก  เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลร่องคำในทุกๆ ด้าน บรรลุเป็หมายถึงวิสัยทัศน์ที่ว่า  บ้านเมืองพัฒนาชาวประชาอยู่ดีมีสุข  นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลร่องคำ โดยกำหนดนโยบายไว้ทั้งหมด 8 ด้าน กว้างๆ ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการด้านสาธารณูปโภค

        - ไฟฟ้า  จะขยายเขตไฟฟ้าทั่วถึง

        -  ประปะและระบบน้ำสะอาดทั้งน้ำดื่อมน้ำใช้

2.   นโยบายการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง

        - รางระบายน้ำ  ตามถนนสายหลักอย่างทั่วถึง

        - สร้างทางเดินเท้า (ฟุตบาท)

3.  นโยบายด้านการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารขอหงชุมชน

         -  การศึกษา

       -  แหล่งเรียนรู้ของชุมชน

4.  นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ของชุมชน

       -  ตลาดสดที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักอนามัย

     -  พัฒนาบริเวณจอดรถเทศบาลตำบลร่องคำ 

     -  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

     -  สร้างโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย

   5.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        - จัดให้มีบุคลากรด้านสาธารณะสุขที่มีคุณภาพ

      -  ด้านสิ่งแวดล้อมและจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม

   6.  นโยบายด้านสงเคราะห์สังคม  จัดการช่วยเหลือประชาชนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพื่อความเท่าเทียมของความเป็นมนุย์

    7.  นโยบายด้านส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี  ความเชื่อของชุมชนท้องถิ่น  มีการรักษาประเพณี  คุณธรรม ความเชื่อในด้านต่าง ๆ เพื่อสืบสาร  อนุรักษ์ประเพณีไว้ชั่วลูกชั่วหลาน

   8.  นโยบายด้านความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยืสินของประชาชน  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ อบรม