ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลท่าคันโท
เกษตรพอเพียง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลท่าคันโท > สำนักปลัดเทศบาล  

สำนักปลัดเทศบาล

การอภิปราย
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
ยุทธศาสน์และการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
โครงการ 3 ดี กาฬสินธุ์
3 ดี กาฬสินธุ์
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองกิจการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าคันโท
องค์กรภายในชุมชน
คณะกรรมการชุมชน
ชมรมผู้สูงอายุ
ชมรมคนพิการ
ชมรมกลุ่มสตรี
สภาเด็กและเยาวชน
ศูนย์เยาวชน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลท่าคันโท
งานผู้ด้อยโอกาส
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
ศูนย์ส่งเสริมสินค้าชุมชนท่าคันโทOTOP
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
Link หน่วยงานน่าสนใจ
Modify settings and columns

 

 สำนักปลัดเทศบาล

         สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าคันโท มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
 งานธุรการ
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมืองานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการงานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท. ก.ท.จ. ให้กองอื่นหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 งานทะเบียนราษฎรและบัตร
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้มอบหมาย
 งานการเจ้าหน้าที่
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและลูกจ้าง งานปรับประสิทธิภาพ ในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือรับมอบหมาย

 ข่าวกิจกรรมโครงการ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลท่าคันโท

- ข่าวการเลือกตั้งนายก  สท. เทศบาล ปี ๒๕๕๔    

 

 

 

-  กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  โรงเรียน ท่าคันโทวิทยายน นาตาลวิมยาคม ท่าเมืองสำราญวิทย์ 

- บรรยายกาศการเลือกตั้งและนับคะแนน (นายก สท.)

     

     โครงการถนนสะอาดปราศจากฝุ่นละออง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔    นำโดย  นายธีระพล  ยันตะบุศย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าคันโท  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้ากอง และพนักงานทุกคน  ร่วมกันทำความสะอาดถนน สายหลักในเขตเทศบาลตำบลท่าคันโท จากสามแยกหนองแซง ถึง สามแยกมิตรภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชสมภพในวัน ๑๒ สิงหาคม และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าประชาชนเป็นอย่างดี

 

     

      เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ของชาวไทยเรา   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์    เทศบาลตำบลท่าคันโท   คณะผู้บริการ สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ณ  หอประชุมอำเภอท่าคันโท

 

     

     เทศบาลตำบลท่าคันโท  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมร่วมฟังธรรมและนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม  ในวันที่  ๑-  สิงหาคม  ๒๕๕๔   ณ  ศาลาแพ  หาดคันโท  แสดงธรรมโดย  พระครูอริยานุรักษ์  เจ้าอาวาสวัดป่าอริยทรัพย์  เวลา  ๑๒.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.  โดยมี นายธีระพล ยันตะบุศย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าคันโท คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
     
     
เอกสารข่าวสำนักปลัดเทศบาล
เอกสารเผยแพร่เรื่องการทำหลุมพอเพียง.pdfเอกสารเผยแพร่เรื่องการทำหลุมพอเพียงเทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
คำอธิบาย แบบประเมิน ระบบแท่ง ๕๙.docคำอธิบาย แบบประเมิน ระบบแท่ง ๕๙เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ตัวอย่างการกรอกแบบประเมิน ระบบแท่ง ๕๙.docตัวอย่างการกรอกแบบประเมิน ระบบแท่ง ๕๙เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบแท่ง ๕๙.docแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบแท่ง ๕๙เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง).pdfการจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๘.pdfรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๘เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ 2546.pdfระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ 2546เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
เทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๔๐ ๒๕๕๐ และร่าง ๒๕๕๘.pdfเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๔๐ ๒๕๕๐ และร่าง ๒๕๕๘เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 4.pdfบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 4เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
chu14-10-56 ประกาศผลประชาบดี ๕๖.pdfchu14-10-56 ประกาศผลประชาบดี ๕๖เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
20 สค 2553 แนวทางการปฏิบัติการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผส 5.pdf20 สค 2553 แนวทางการปฏิบัติการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผส 5เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ตัวอย่างหนังสือภายใน.pdfตัวอย่างหนังสือภายในเทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ประกาศสอบหัวหน้าฝ่ายอำนวยการประกาศสอบหัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ประกาศสอบลงเว็ปไซด์.docประกาศสอบลงเว็ปไซด์เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.docประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ดาวโหลด เอกสารการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ภายในเดือน พฤศจิกายน 2556.pdfดาวโหลด เอกสารการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ภายในเดือน พฤศจิกายน 2556เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
เอกสารหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๕๖.pdfเอกสารหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๕๖เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ นักบริหารงานทั่วไป 6.pdfประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ นักบริหารงานทั่วไป 6เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ประกาศรับโอนนักบริหาร 8 อัตรา.pdfประกาศรับโอนนักบริหาร 8 อัตราเทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ประกาศยกเลิกรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก.docประกาศยกเลิกรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
(รายการเพิ่มเติม...)
กระดานสนทนา
เทิดทูลสถาบันใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทิดทูลสถาบันใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ" 8-13 ก.พ.59 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ไม่มีนักสังคมสงเคราะห์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขอความอนุเคราะห์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โทรไม่ติดเลยค่ะ 043-877088ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ copy วิทยานิพนธ์ขายเรื่องละ 15,000 บาท และ ต้องสงสัยว่า "ขายวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส."ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เว็บไซต์นี้น่าจะมีกระดานร้องเรียนทุกข์สุขของประชาชนด้วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ผลิต-จำหน่ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศราคาถูก โทร.089-2043733ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อยากไปทำงานด้วยครับใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทำไมเบอร์โทร..สนง. ไม่มีคนรับสายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อายกให้แก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลครอบครัวใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เรียนท่านนายก เป็นไงบ้างคับเอาเงินภาษีประชาชนมาจัดงานสงกรานต์(ให้พนักงาน)ม่วนบ่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
แก้ไขด้วยค่ะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
การออกหน้าเวปไซต์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
นักศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาดูงานเที่ยวเกาะช้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
SUN(ซัน) สารปรับปรุงดิน ปรับสภาพดิน บำรุงดิน ได้รับการออกแบบส่วมผสมต่างๆ จากงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการด้านพืชใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
การจัดงานของชมรมรถโบราณ(MC ท่าคันโท)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาตฝากลิ้งค์ด้วยนะคะ:ช็อควงการ!!ลดน้ำหนักขั้นเทพที่คนอ้วนต้องลอง!!ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาตฝากลิ้งค์ด้วยนะคะ>>ฮือฮา!!ครีมสมุนไพรอโวกาโดจากธรรมชาติ 100% มี อย.รับรอง ไม่มีผลข้างเคียงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาดูงานเที่ยวเกาะช้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เครื่องกรองน้ำ (บจก.ปานามา เทรดดิ้ง)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
(รายการเพิ่มเติม...)
 เพิ่มการอภิปรายใหม่