ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลท่าคันโท
เกษตรพอเพียง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลท่าคันโท > สำนักปลัดเทศบาล  

สำนักปลัดเทศบาล

การอภิปราย
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
ยุทธศาสน์และการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองกิจการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าคันโท
องค์กรภายในชุมชน
คณะกรรมการชุมชน
ชมรมผู้สูงอายุ
ชมรมคนพิการ
ชมรมกลุ่มสตรี
สภาเด็กและเยาวชน
ศูนย์เยาวชน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลท่าคันโท
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
Link หน่วยงานน่าสนใจ
Modify settings and columns

 

 สำนักปลัดเทศบาล

         สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าคันโท มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
 งานธุรการ
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมืองานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการงานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท. ก.ท.จ. ให้กองอื่นหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 งานทะเบียนราษฎรและบัตร
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้มอบหมาย
 งานการเจ้าหน้าที่
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและลูกจ้าง งานปรับประสิทธิภาพ ในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือรับมอบหมาย

 ข่าวกิจกรรมโครงการ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลท่าคันโท

- ข่าวการเลือกตั้งนายก  สท. เทศบาล ปี ๒๕๕๔    

 

 

 

-  กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  โรงเรียน ท่าคันโทวิทยายน นาตาลวิมยาคม ท่าเมืองสำราญวิทย์ 

- บรรยายกาศการเลือกตั้งและนับคะแนน (นายก สท.)

     

     โครงการถนนสะอาดปราศจากฝุ่นละออง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔    นำโดย  นายธีระพล  ยันตะบุศย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าคันโท  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้ากอง และพนักงานทุกคน  ร่วมกันทำความสะอาดถนน สายหลักในเขตเทศบาลตำบลท่าคันโท จากสามแยกหนองแซง ถึง สามแยกมิตรภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชสมภพในวัน ๑๒ สิงหาคม และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าประชาชนเป็นอย่างดี

 

     

      เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ของชาวไทยเรา   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์    เทศบาลตำบลท่าคันโท   คณะผู้บริการ สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ณ  หอประชุมอำเภอท่าคันโท

 

     

     เทศบาลตำบลท่าคันโท  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมร่วมฟังธรรมและนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม  ในวันที่  ๑-  สิงหาคม  ๒๕๕๔   ณ  ศาลาแพ  หาดคันโท  แสดงธรรมโดย  พระครูอริยานุรักษ์  เจ้าอาวาสวัดป่าอริยทรัพย์  เวลา  ๑๒.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.  โดยมี นายธีระพล ยันตะบุศย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าคันโท คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
     
     
เอกสารข่าวสำนักปลัดเทศบาล
chu14-10-56 ประกาศผลประชาบดี ๕๖.pdfchu14-10-56 ประกาศผลประชาบดี ๕๖เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
20 สค 2553 แนวทางการปฏิบัติการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผส 5.pdf20 สค 2553 แนวทางการปฏิบัติการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผส 5เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ตัวอย่างหนังสือภายใน.pdfตัวอย่างหนังสือภายในเทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ประกาศสอบหัวหน้าฝ่ายอำนวยการประกาศสอบหัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ประกาศสอบลงเว็ปไซด์.docประกาศสอบลงเว็ปไซด์เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.docประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ดาวโหลด เอกสารการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ภายในเดือน พฤศจิกายน 2556.pdfดาวโหลด เอกสารการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ภายในเดือน พฤศจิกายน 2556เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
เอกสารหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๕๖.pdfเอกสารหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๕๖เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ นักบริหารงานทั่วไป 6.pdfประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ นักบริหารงานทั่วไป 6เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ประกาศรับโอนนักบริหาร 8 อัตรา.pdfประกาศรับโอนนักบริหาร 8 อัตราเทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ประกาศยกเลิกรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก.docประกาศยกเลิกรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ประกาศสอบ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแน่งผู้ดูแลเด็ก.pdfประกาศสอบ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแน่งผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป๗ (หน.สำนักปลัด๗).pdfประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป๗ (หน.สำนักปลัด๗)เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ประกาศสอบหัวหน้าสำนักปลัด.docประกาศสอบหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ประกาศ กจ กท และ กอบต เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ พนักงานของ อปท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว.pdfประกาศ กจ กท และ กอบต เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ พนักงานของ อปท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพของ อปท ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕.pdfสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพของ อปท ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
มติที่ประชุม การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างของ อปท ได้รับเงินค่าครองชืพ ตามมติคณะรัฐมนตรี.pdfมติที่ประชุม การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างของ อปท ได้รับเงินค่าครองชืพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
กพ กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ กพ รับรอง 2555.pdfกพ กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ กพ รับรอง 2555เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ระเบียบ มท ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔.pdfระเบียบ มท ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ระเบียบ มท ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔.pdfระเบียบ มท ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
(รายการเพิ่มเติม...)
กระดานสนทนา
โทรไม่ติดเลยค่ะ 043-877088ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ copy วิทยานิพนธ์ขายเรื่องละ 15,000 บาท และ ต้องสงสัยว่า "ขายวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส."ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เว็บไซต์นี้น่าจะมีกระดานร้องเรียนทุกข์สุขของประชาชนด้วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ผลิต-จำหน่ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศราคาถูก โทร.089-2043733ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อยากไปทำงานด้วยครับใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทำไมเบอร์โทร..สนง. ไม่มีคนรับสายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อายกให้แก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลครอบครัวใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เรียนท่านนายก เป็นไงบ้างคับเอาเงินภาษีประชาชนมาจัดงานสงกรานต์(ให้พนักงาน)ม่วนบ่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
แก้ไขด้วยค่ะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
การออกหน้าเวปไซต์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
นักศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาดูงานเที่ยวเกาะช้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
SUN(ซัน) สารปรับปรุงดิน ปรับสภาพดิน บำรุงดิน ได้รับการออกแบบส่วมผสมต่างๆ จากงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการด้านพืชใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
การจัดงานของชมรมรถโบราณ(MC ท่าคันโท)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาตฝากลิ้งค์ด้วยนะคะ:ช็อควงการ!!ลดน้ำหนักขั้นเทพที่คนอ้วนต้องลอง!!ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาตฝากลิ้งค์ด้วยนะคะ>>ฮือฮา!!ครีมสมุนไพรอโวกาโดจากธรรมชาติ 100% มี อย.รับรอง ไม่มีผลข้างเคียงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาดูงานเที่ยวเกาะช้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เครื่องกรองน้ำ (บจก.ปานามา เทรดดิ้ง)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
การพัฒนาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พนักงานเทศบาลท่าคันโทเป็นนี้กันเยอะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าคันโทมีนายกหุ่นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อยากให้เพิ่มคลอรีนในน้ำปะปามากกว่านี้ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เรียนนายกเทศบาลตำบลท่าคันโทใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
(รายการเพิ่มเติม...)
 เพิ่มการอภิปรายใหม่