ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
 
เทศบาลตำบลพระแท่น
ประวัติเทศบาล
สถานที่ท่องที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โรงแรม / ที่พัก
บริษัทนำเที่ยว
ร้านอาหารแนะนำ
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลพระแท่น > ประวัติเทศบาล  

ประวัติเทศบาล

รูปภาพ
รูปกิจกรรม
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ ปี 51
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
test2
คณะผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารของเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns

ประวัติความเป็นมา

         เทศบาลตำบลพระแท่น เดิมเป็นสุขาภิบาลพระแท่น  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพระแท่น  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วนของตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้  เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  5 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.2495 จึงให้ยกฐานะท้องถิ่นบ้างส่วนของตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า  สุขาภิบาลพระแท่น  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

        ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ทำให้สุขาภิบาลพระแท่น  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลพระแท่น เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2542

   

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 13/8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Tel.02-448-5645,02-448-5266